|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_FYNS_HF

Praktisk information

Praktisk information

Praktisk information er den lokale udgave af HF & VUC FYNs A-Z. Det kan derfor være en god idé at læse i A-Z også.

Afbud

Hvis du er syg eller af andre grunde ikke kan møde til undervisning, skal du give besked via skolens intranet. Hvis du ikke har adgang til Intranettet skal du give besked telefonisk til kontoret på 6265 6580.

Aktiviteter uden for undervisningen

Udover selve undervisningen foregår der - afhængigt af interessen - forskellige aktiviteter, f.eks. revy, teaterture, muskikaktitivteter mm.

Bøger

Alle bøger til undervisningen låner du gratis på skolen. De lånte materialer skal du aflevere umiddelbart efter eksamen/prøven eller ved evt. ophør forinden. Ved manglende aflevering har du erstatningspligt Skolens boginspektor er Helge Hørby Jensen.

Ekskursioner og studierejser

I de senere år har FYNs HF-kursus afholdt en fælles studierejse for alle 1. hf-klasser til Krakow, Polen. Udover studierejsen afholdes mindre ekskursioner for de enkelt klasser/hold.

Fagpakker – hf

Udover den "almindelige" 2-årige hf udbyder FYNs HF-kursus "fagpakker", der giver dig mulighed for at "tone" dit hf-forløb, så det svarer til dine interesser og behov: I øjeblikket udbyder vi 4 "fagpakker" 1. Naturfags- og sundhedslinjen 2. Politi-linjen 3. Pædagog-linjen 4. Sproglig hf

Frivillig undervisning – hf

Udover selve undervisningen har FYNs HF-kursus forskellige frivillige tilbud, f.eks. svømning og billedkunst.

Fællesarrangementer

I løbet af året arrangeres en række fællesarrangementer, se nærmere på Årsplanen og aktuelle opslag på Intranettet.

Fællessamlinger

Ca. hver anden uge er der fællessamlinger i skolens kantine. Her har alle mulighed for at videregive informationer. Der er som regel også et musisk indslag.

Glemte sager

Glemte sager kan afhentes på kontoret eller hos skolens pedel.

Holdstart

1. skoledag i skoleåret 2015-16 var mandag den 10. august for 2. hf og onsdag den 12. august for 1. hf.

Introduktionsdage

I august afholdes en introduktionsdag, hvor hver af de nye 1. klasser sammen med deres tutorer arrangerer en udflugt med fagligt og socialt indhold. Efter udflugten er der fællesspisning for klasserne i kantinen, og derefter introduktionsfest. Efter spisningen (kl. 21) er festen også åben for 2. klasserne.

Kantine

Skolens kantine findes i den lave bygning langs Allégade. Her kan du købe et udvalg af varme og kolde retter, drikkevarer, slik mm. Udenfor selve kantinens åbningstider kan du benytte kaffeautomat mm.

Kursistråd

Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant til skolens kursistråd. Repræsentanten er klassens talerør og viderebringer informationer til og fra kusrsistrådet. Kursistrådet holder møde under hyggelige former en gang hver måned.

Ledelse og administration

Afdelingsforstander Asger Raahauge Rasmussen
Afdelingsleder og administrativ inspektor Vibeke Dorch Lauritsen
Afdelingsleder og pædagogisk inspektor Birthe Slot Andersen
Sekretær Anni Øksenhøj Madsen
Sekretær Maibritt Lundsgaard Persson
Sekretær Stine Clausen (barsel)

Login

For at komme på skolens trådløse netværk, Ludus Web og VUCFYN.net skal du anvende Unilogin.
Ludus web: Her kan du hente oplysninger om dit skema, skemaændringer og din studieaktivitet.
VUCFYN.net: Er skolens læringsplatform som knytter sig tæt til undervisningen på de enkelte hold i de forskellige fag. Her henter du materiale, afleverer opgaver og andet. VUCFYN.net fungerer også som skolens intranet, som er skolens interne kommunikationskanal.
Skolen forventer, at du hver dag holder dig orienteret både på Ludus Web og VUCFYN.net.
Hvis du har problemer med login kontaktes skolens pædagogiske datavejledere Helge Hørby Jensen, Søren Hellesøe Rasmussen eller Theis Hansen.

Løbende optag

Hvis du starter på et hold mere end 4 uger efter den normale holdstart, skal du snakke med de enkelte faglærere om hvad du eventuelt skal indhente, og du har derefter mulighed for at få særlig undervisning i et antal timer i de fag hvor der er behov for det.

Ordblindeundervisning

Henvendelse til skolens læsevejleder Margrethe Ramm. Læs mere om læsevejledningen her

Parkering

Biler kan normalt ikke parkeres i skolegården - der er offentlig parkering på Jagtvej. Der er cykelparkering i skolegården.

Pedel/Servicemedarbejder

Skolen pedel er Henrik Bondesen.

Rygning

Rygning er tilladt i det markerede område i skolegården.

Studiekort

Som studerende har du mulighed for at få studiekort, der bl.a. giver adgang til forskellige rabatter.

Studieplan - hf

Studieplaner for de enkelte hold kan ses på skolens intranet.

SU

Administreres af Maibritt Lundsgaard Persson, mlp@vucfyn.dk, tlf. 62 65 68 21

Terminsprøver/prøvelignende forhold

Der afholdes hvert forår terminsprøver i de fag der har skriftlig eksamen.

Tutorordning på hf

Hver 1. hf-klasse har tilknyttet et tutorteam, som består af 3 af klassens lærere, normalt klasselæreren og en repræsentant for hver af de to faggrupper (kultur- og samfundsfag, naturvidenskab). Tutorteamets opgaver er bl.a. - at gennemføre 2 årlige tutorsamtaler med kursisterne - at planlægge og administrere værksteds- og aktivitetstimer - at planlægge og afholde lærerforsamlingsmøderne, hvor klassens lærere, studievejleder og repræsentant for ledelsen drøfter de enkelte kursisters forhold, herunder studieaktivitet mm.

Vejledning

Skolens studievejledere er: Bodil Stausholm Krag, Ulla Lundberg og Janne Risbjerg Andreasen. Se træffetider mm. her

Værksted

I lektieværkstedet har du mulighed for at få individuel hjælp af faglærere til lektier, skriftlige opgaver mm. Se opslag på intranettet.

Årsafslutning

Skoleåret afsluttes med dimission af årets hf-studenter.

Årsplan

Se skolens årsplan her