Book

Eksamen i coronaens tid

Her på siden kan du læse om eksamen under corona. Her finder du også den særlige klagevejledning, der kun gælder for de afsluttende vurderingssamtaler.

Klagevejledning vedr. afsluttende standpunktskarakterer som ophøjes til eksamenskarakterer

Særlig klagevejledning som følge af Covid-19

Hvis du ønsker at klage over din karakter, gælder følgende:

 1. En klage skal indgives skriftligt og skal være fagligt begrundet
 2. Alle vurderingskarakterer/årskarakterer offentliggøres den 20. juni 2020. Der fastsættes en frist på 9 kalenderdage for klage over en afsluttende standpunktskarakter. En sådan klage skal vi derfor have i hænde senest den 29. juni 2020 kl. 14.00
 3. Klagen skal sendes til den afdeling af HF & VUC FYN du er tilknyttet

Når vi har modtaget din klage, sker der følgende:

 1. HF & VUC FYN afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs eller om den skal behandles. Hvis HF & VUC FYN afviser din klage, modtager du et skriftligt og begrundet svar hurtigst muligt.
 2. Klagen behandles i perioden 29. juni – 3. juli og der gives som udgangspunkt svar på klagen senest den 3. juli 2020. Hvis klagen ikke kan færdigbehandles inden den 3. juli 2020, vil den blive behandlet i løbet af august måned, og du vil få svar senest 21. august 2020.
 3. HF & VUC FYN kan bede læreren udarbejde en faglig udtalelse som svar på klagen. Du vil få tilsendt lærerens svar, og herefter har du en uge til at komme med dine yderligere kommentarer.
 4. På baggrund af alle oplysninger træffer HF & VUC FYN en afgørelse, som kan gå ud på:
  a. at den afsluttende standpunktskarakter fastholdes
  b. at den afsluttende standpunktskarakter revideres, hvilket både kan medføre en højere eller lavere karakter end den oprindelige afsluttende standpunktskarakter
  c. at du tilbydes en ny vurderingssamtale, evt. med en anden lærer


Hvis du bliver tilbudt en omvurdering (b eller c), skal du acceptere tilbuddet inden for 5 kalenderdage efter at du har modtaget tilbuddet. Vær opmærksom på, at den nye bedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

Anke af skolens afgørelse

Du kan jf. §21 i nødprøvebekendtgørelsen anke HF & VUC FYNS afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men dette gælder alene retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet efter §55, stk. 1 i Eksamensbekendtgørelsen, fx forhold der er relateret til vurderingssamtalen, indkaldelse, udelukkelse eller bortvisning fra samtalen. Klagen indsendes skriftligt via institutionen (HF & VUC FYN) inden for 2 uger fra afgørelsen.

§21 i nødprøvebekendtgørelsen

En elev eller kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens eller skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.
Stk. 2 En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen eller skolen. Klagen skal være modtaget af institutionen eller skolen senest fem kalenderdage, efter at eleven eller kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven eller kursisten klager over.
Stk. 3 Hvis institutionen eller skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven eller kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen eller skolen en udtalelse i sagen. Eleven eller kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens eller skolens udtalelse. Institutionen eller skolen sender klagen, sin udtalelse samt elevens eller kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at institutionen eller skolen har modtaget bemærkningerne fra eleven eller kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

 

2. hf samt 3. årgang på hf-søfart og hf-ordblinde

Eksamen

Du skal til 2 skriftlige eksamener: dansk A og engelsk B. Hvis engelsk B er taget ved vintereksamen, skal du til skriftlig eksamen i matematik B, matematik A eller engelsk A, hvis du har et af disse valgfag.

Du skal til 2 mundtlige eksamener: dansk og eksamensplanens sidste fag. Hvis mundtlig dansk er planens sidste fag, bliver der mundtlig eksamen i planens næstsidste fag.
Eksamen forventes afholdt i juni.

Eksamensplanen offentliggøres senest d. 11. maj. Datoerne for de skriftlige prøver fastholdes.

I alle andre eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Standpunktskarakteren gives d. 10. – 15. juni.

Sidste undervisningsdag

Vi forventer, at undervisningen forlænges ind i juni.

1. hf samt 1. og 2. årgang på hf-søfart og hf-ordblinde

Ingen eksamen

Du skal ikke til eksamen til sommer, men den interne prøve (ASP) i naturfagsgruppen gennemføres.

I alle andre eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om. 

Standpunktskarakteren gives d. 10. – 15. juni. 

Sidste undervisningsdag

Vi forventer, at undervisningen forlænges ind i juni.

Hf-enkeltfag

Ingen eksamen

Du skal ikke til eksamen til sommer. I alle eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Standpunktskarakteren offentliggøres i Ludus Web d. 20. juni.

EP-eksamen aflyses. Hvis du skulle have aflagt prøve i EP i sommerterminen 2020, vil du stadig kunne få udfærdiget et bevis for en sammenstykket højere forberedelseseksamen, dog uden en karakter for eksamensprojektet. På beviset tilføjes en streg ud for eksamensprojektet.

Sidste undervisningsdag

Vi forventer, at undervisningen afsluttes d. 15. juni.

GSK, GIF og SOF

Ingen eksamen

Du skal ikke til eksamen til sommer. I alle eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Standpunktskarakteren gives d. 10. – 15. juni.

Sidste undervisningsdag

Undervisningen på SOF og GS forventes afsluttet som normalt.
På GIF forlænges undervisningen til 15. juni.

Hf-enkeltfag som selvstuderende

De mundtlige eksamener afvikles med intern censur og de skriftlige eksamener afvikles med ekstern censur.

Der gives ingen standpunktskarakterer. 

AVU

Ingen eksamen

Du skal ikke til eksamen til sommer. I alle eksamensfag får du i stedet standpunktskarakterer.  

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Standpunktskarakteren offentliggøres i Ludus Web d. 20. juni.

Hvis du afslutter faget med faglig dokumentation, gennemføres den som normalt og som udgangspunkt virtuelt.

Sidste undervisningsdag

Vi forventer, at undervisningen forlænges ind i juni.

FVU

Hvis du går på trin 2 Matematik og trin 4 Læsning, får du en standpunktskarakter (bestået/ikke bestået), så du kan komme videre i uddannelse.

Standpunktskarakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau i forhold til fagets faglige mål. Vurderingen laves på baggrund af den daglige undervisning både før og under corona-krisen. Der tages altså hensyn til at undervisningen ikke er gennemført som normalt og at den virtuelle undervisning ikke giver mulighed for den samme grad af mundtlighed. Der indgår også en faglig vurderingssamtale med din lærer (se nederst på denne side). Hvornår samtalen gennemføres får du nærmere besked om.

Selvstuderende kan ikke få en standpunktkarakter og derfor heller ikke et bevis.

På alle andre trin vil du enten kunne gentage trinet eller fortsætte uden prøve/bevis.

Ordblindeundervisning

På ordblindeundervisning er der normalt ingen eksamen, og undervisningen fortsætter som normalt.

 

Identifikation i forbindelse med den faglige vurderingssamtale

Samtalen gennemføres virtuelt. Normalt skal man til eksamen fremvise billedlegitimation, hvis man bliver bedt om det. Ved den virtuelle samtale gælder samme regler. Når samtalen gennemføres vituelt - det vil sige at du og din lærer bruger kamera og kan se hinanden under samtalen – er billedlegitimation ikke nødvendig.

Men hvis du ikke har mulighed for at bruge kamera under samtalen, kan du i løbet af samtalen blive bedt om:

 • cpr. nr.
 • kursistnummer
 • pas, kørekort el. anden billed-legitimation (som fremsendes på mail eller mobiltelefon)

Klagevejledning vedr. afsluttende standpunktskarakterer som ophøjes til eksamenskarakterer

Særlig klagevejledning som følge af Covid-19

Hvis du ønsker at klage over din karakter, gælder følgende:

 1. En klage skal indgives skriftligt og skal være fagligt begrundet
 2. Alle vurderingskarakterer/årskarakterer offentliggøres den 20. juni 2020. Der fastsættes en frist på 9 kalenderdage for klage over en afsluttende standpunktskarakter. En sådan klage skal vi derfor have i hænde senest den 29. juni 2020 kl. 14.00
 3. Klagen skal sendes til den afdeling af HF & VUC FYN du er tilknyttet

Når vi har modtaget din klage, sker der følgende:

 1. HF & VUC FYN afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs eller om den skal behandles. Hvis HF & VUC FYN afviser din klage, modtager du et skriftligt og begrundet svar hurtigst muligt.
 2. Klagen behandles i perioden 29. juni – 3. juli og der gives som udgangspunkt svar på klagen senest den 3. juli 2020. Hvis klagen ikke kan færdigbehandles inden den 3. juli 2020, vil den blive behandlet i løbet af august måned, og du vil få svar senest 21. august 2020.
 3. HF & VUC FYN kan bede læreren udarbejde en faglig udtalelse som svar på klagen. Du vil få tilsendt lærerens svar, og herefter har du en uge til at komme med dine yderligere kommentarer.
 4. På baggrund af alle oplysninger træffer HF & VUC FYN en afgørelse, som kan gå ud på:
  a. at den afsluttende standpunktskarakter fastholdes
  b. at den afsluttende standpunktskarakter revideres, hvilket både kan medføre en højere eller lavere karakter end den oprindelige afsluttende standpunktskarakter
  c. at du tilbydes en ny vurderingssamtale, evt. med en anden lærer


Hvis du bliver tilbudt en omvurdering (b eller c), skal du acceptere tilbuddet inden for 5 kalenderdage efter at du har modtaget tilbuddet. Vær opmærksom på, at den nye bedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

Anke af skolens afgørelse

Du kan jf. §21 i nødprøvebekendtgørelsen anke HF & VUC FYNS afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men dette gælder alene retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet efter §55, stk. 1 i Eksamensbekendtgørelsen, fx forhold der er relateret til vurderingssamtalen, indkaldelse, udelukkelse eller bortvisning fra samtalen. Klagen indsendes skriftligt via institutionen (HF & VUC FYN) inden for 2 uger fra afgørelsen.

§21 i nødprøvebekendtgørelsen

En elev eller kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens eller skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.
Stk. 2 En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen eller skolen. Klagen skal være modtaget af institutionen eller skolen senest fem kalenderdage, efter at eleven eller kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven eller kursisten klager over.
Stk. 3 Hvis institutionen eller skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven eller kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen eller skolen en udtalelse i sagen. Eleven eller kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens eller skolens udtalelse. Institutionen eller skolen sender klagen, sin udtalelse samt elevens eller kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at institutionen eller skolen har modtaget bemærkningerne fra eleven eller kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.