Spring til hovedindhold
Book

Klagevejledning

Klagevejledning vedr. eksamen

Hvis du ønsker at klage over din eksamen, gælder følgende:

 • Klagen skal være skriftlig og begrundet.
 • Klagen indgives senest 2 uger efter du har fået din bedømmelse.

Hvis klagen vedrører en skriftlig eksamen, kan du få udleveret en kopi af den stillede prøve og din egen besvarelse ved henvendelse i administrationen.

Klagen indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som du mener bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

 • Eksaminationsgrundlaget (dvs. den stillede opgave)
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Klagen indsendes til forstanderen for din lokale VUC afdeling

Behandling af klagesager

Når vi har modtaget din klage, sker der følgende:

 1. VUC afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs eller om den skal behandles.

  Hvis VUC afviser din klage, modtager du et skriftligt og begrundet svar.

  Hvis VUC vurderer, at der er hold i din klage, udarbejder eksaminator og censor(er) en faglig udtalelse som svar på klagen. Svarfrist er normalt 2 uger, men ferieperioder tæller ikke med. Du vil få tilsendt bedømmernes svar, og herefter har du en uge til at komme med dine yderligere kommentarer.

 2. På baggrund af alle disse oplysninger træffer VUC en afgørelse, som kan gå ud på:

  at du tilbydes en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
  at du tilbydes en ny prøve (omprøve)
  at klagen afvises

Du vil få skriftlig besked om afgørelsen senest 4 uger efter at du har indsendt klagen.

Hvis du bliver tilbudt en ombedømmelse eller en omprøve, skal du acceptere tilbuddet inden for 2 uger. Vær opmærksom på, at den nye bedømmelse kan resultere i en lavere karakter (Eksamensbekendtgørelsen §53, stk. 5).

Anke af klagesager

Du kan indanke VUC’s afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men dette gælder alene retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet efter §55, stk. 1 i eksamensbekendtgørelsen, fx forhold der er relateret til prøven, tilmelding eller udelukkelse fra prøven, afgørelse om særlige prøveforhold eller bortvisning fra prøven. Klagen indsendes skriftligt via institutionen (HF & VUC FYN) inden for 2 uger fra afgørelsen, jf Eksamensbekendtgørelsen § 55, stk. 3.

Se Eksamensbekendtgørelsen