Spring til hovedindhold
Book

Klagevejledning

Klagevejledning vedr. eksamen

Hvis du ønsker at klage over din eksamen, gælder følgende:

 • Klagen skal være skriftlig og begrundet.
 • Klagen indgives senest 2 uger efter du har fået din bedømmelse.

Hvis klagen vedrører en skriftlig eksamen, kan du få udleveret en kopi af den stillede prøve og din egen besvarelse ved henvendelse i administrationen.

Klagen indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som du mener bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

 • Eksaminationsgrundlaget (dvs. den stillede opgave)
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Klagen indsendes til forstanderen for din lokale VUC afdeling

Behandling af klagesager

Når vi har modtaget din klage, sker der følgende:

 1. VUC afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs eller om den skal behandles.

  Hvis VUC afviser din klage, modtager du et skriftligt og begrundet svar.

  Hvis VUC vurderer, at der er hold i din klage, udarbejder eksaminator og censor(er) en faglig udtalelse som svar på klagen. Svarfrist er normalt 2 uger, men ferieperioder tæller ikke med. Du vil få tilsendt bedømmernes svar, og herefter har du en uge til at komme med dine yderligere kommentarer.

 2. På baggrund af alle disse oplysninger træffer VUC en afgørelse, som kan gå ud på:

  at du tilbydes en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
  at du tilbydes en ny prøve (omprøve)
  at klagen afvises

Du vil få skriftlig besked om afgørelsen senest 4 uger efter at du har indsendt klagen.

Hvis du bliver tilbudt en ombedømmelse eller en omprøve, skal du acceptere tilbuddet inden for 2 uger. Vær opmærksom på, at den nye bedømmelse kan resultere i en lavere karakter (Eksamensbekendtgørelsen §53, stk. 5).

Anke af klagesager

Du kan indanke VUC’s afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men dette gælder alene retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet efter §55, stk. 1 i eksamensbekendtgørelsen, fx forhold der er relateret til prøven, tilmelding eller udelukkelse fra prøven, afgørelse om særlige prøveforhold eller bortvisning fra prøven. Klagen indsendes skriftligt via institutionen (HF & VUC FYN) inden for 2 uger fra afgørelsen, jf Eksamensbekendtgørelsen § 55, stk. 3.

Se Eksamensbekendtgørelsen

Klagevejledning ved standpunktskarakterer

Klagevejledning vedr. afsluttende standpunktskarakterer som ophøjes til eksamenskarakterer. Særlig klagevejledning som følge af Covid-19.

Hvis du ønsker at klage over din karakter, gælder følgende:

 1. En klage skal indgives skriftligt og skal være fagligt begrundet
 2. Alle vurderingskarakterer/standpunktskarakterer offentliggøres løbende og senest den 28. januar 2022. Der fastsættes en frist på 5 kalenderdage for klage over en afsluttende standpunktskarakter.
 3. Klagen skal sendes til den afdeling af HF & VUC FYN du er tilknyttet


Når vi har modtaget din klage, sker der følgende:

 1. HF & VUC FYN afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs eller om den skal behandles. Hvis HF & VUC FYN afviser din klage, modtager du et skriftligt og begrundet svar hurtigst muligt.
 2. HF & VUC FYN kan bede læreren udarbejde en faglig udtalelse som svar på klagen. Du vil få tilsendt lærerens svar, og herefter har du en uge til at komme med dine yderligere kommentarer.
 3. På baggrund af alle oplysninger træffer HF & VUC FYN en afgørelse, som kan gå ud på:
  a. at den afsluttende standpunktskarakter fastholdes
  b. at den afsluttende standpunktskarakter revideres, hvilket både kan medføre en højere eller lavere karakter end den oprindelige afsluttende standpunktskarakter. I forbindelse med revideringen kan skolen beslutte, at du tilbydes en ny vurderingssamtale, evt. med en anden lærer
 4. Du vil få skriftlig besked om afgørelsen senest 4 uger efter at du har indsendt klagen.
  Hvis du bliver tilbudt en omvurdering, skal du acceptere tilbuddet inden for 5 kalenderdage efter at du har modtaget tilbuddet. Vær opmærksom på, at den nye bedømmelse kan resultere i en lavere karakter (§53, stk. 5).

Anke af skolens afgørelse

Du kan jf. §8 i nødvinterprøvebekendtgørelsen 2133 anke HF & VUC FYNS afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men dette gælder alene retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet efter §55, stk. 1 i Eksamensbekendtgørelsen, fx forhold der er relateret til vurderingssamtalen, indkaldelse, udelukkelse eller bortvisning fra samtalen. Klagen indsendes skriftligt via institutionen (HF & VUC FYN) inden for 2 uger fra afgørelsen.


§8 i nødvinterprøvebekendtgørelsen 2133:

En elev eller kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelser efter bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest fem kalenderdage, efter at eleven eller kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven eller kursisten klager over.

Stk. 3. Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven eller kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen en udtalelse i sagen. Eleven eller kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens udtalelse. Institutionen sender klagen, sin udtalelse samt elevens eller kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at institutionen har modtaget bemærkningerne fra eleven eller kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.