Spring til hovedindhold
Book

Avu-eksamen

Om prøver og eksamen

Hvis du er kursist på HF & VUC FYN, kan du med Uni Login orientere dig i LudusWeb om prøver og eksamen. Endvidere kan du finde oplysninger på dine egne holdsider på vucfyn.net og på kursistintranettet. Helt generelle forhold om vilkårene for at gå til prøve kan du læse nedenfor.

 

Generelle regler

Tilmelding og framelding

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
Hvis du ønsker at aflægge prøve senere kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin, hvor faget tilbydes - mod betaling.
Fristen for tilmelding er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

Vilkår for prøven

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, tid og sted for din eksamen, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, eksamensemner, krav om eksamensgrundlag mv.
Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/administrationen.

Særlige prøvevilkår (dispensationer)

Det er muligt at søge om fx forlænget tid til eksamen, hvis du kan dokumentere særlige behov, fx ordblindhed, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller lign. Dokumentation skal vedlægges. Så tidligt som muligt skal du selv gøre HF & VUC FYN opmærksom på dine særlige behov.
Fristen er den 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

Beviser

Spørg i administrationen på dit lokale undervisningsted, hvordan du får dit eksamensbevis.

Datoer og -lokaler

Datoer for de skriftlige prøver kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside 

Datoer for de mundtlige prøver, samt øvrige oplysninger og prøvelokaler modtager du via din lærer, eller du kan finde den selv i LUDUS Web, ca. 3 uger før de mundtlige prøver foreligger.

Klager

Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive en begrundet klage skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel. Du kan finde vejledningen her

Sammenfald af prøvedatoer

Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du hurtigst muligt henvende dig i administrationen.

Fuldt avu-eksamensbevis – Almen Forberedelseseksamen (AF)

Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (niveau D)
  • Matematik (niveau D)
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).

Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen – og dette bør ske senest 1 måned før prøverne starter. Alle gamle originale beviser skal afleveres.

Hvis du har karakterer fra andre skoler end HF & VUC FYN, skal du medbringe original bekræftelse herpå.

Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

Billedlegitimation

Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende.

Snyd

Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret.
Bemærk at HF & VUC FYN kontrollerer brug af internet!

Sygdom

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks kontakte administrationen. På avu afholdes der ikke sygeeksamen. Du kan tidligst gå til prøve ved den følgende prøvetermin, såfremt fag og niveau udbydes.

Udeblivelse fra eller for sent til prøve

Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til HF & VUC FYN, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet. Dette kan evt. få indflydelse på din SU.

Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan HF & VUC FYN tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående i administrationen.

Afvikling af prøver under særlige omstændigheder

Alle skriftlige og mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret (fx ved storm og snevejr). Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan du aflægge prøve i den efterfølgende prøvetermin uden ny deltagerbetaling.

Hvis der lyder alarm af den ene eller den anden årsag, følges de retningslinjer, som normalt gælder for den slags situationer i huset, og alle forlader bygningen og mødes på samlingsstedet.

Administrationen og eksamensplanlæggerne vil kontakte Undervisningsministeriet og få instrukser i forhold til prøvens evt. fortsættelse eller afbrydelse.

Skriftlig eksamen

Kommunikation under prøven

Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre under prøver.
Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og placeres uden for rækkevidde, eller mobiltelefonerne indsamles af vagterne. Mobiltelefonen kan derfor ikke anvendes som lommeregner.
Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
HF & VUC FYN kontrollerer brug af internet!

Høretelefoner

Prøven skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre. Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver.
Du skal bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.

Brugen af computer ved prøver

Du skal selv medbringe din egen computer ved alle prøver.

Du er selv ansvarlig for at kunne opstille og betjene computer og evt. printer. Som fjernkursist medbringer du selv computer og printer eller du får opsat computeren til printskyen (denne skal installeres i god tid inden prøven).

Tablets kan ikke anvendes, med mindre at sim-kortet fjernes inden prøvestart. Sim-kortet opbevares under prøven uden for rækkevidde. HF & VUC FYN anbefaler ikke brugen af tablets.

Ved matematik G stiller HF & VUC FYN fire computere til rådighed. Ved matematik D kan du i nødstilfælde ansøge om at låne en pc i afdelingen.

Hjælpemidler til skriftlig avu-eksamen

Klik her for at læse, hvilke hjælpemidler der er tilladt/ikke tilladt i de enkelte fag. Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer.

Brug af digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler under prøven

Du har kun adgang til de online ordbøger og e- og i-materialer, der har været anvendt i undervisningen via personligt login.

Du må bruge almindelige programmer til tekstbehandling og fagprogrammer (fx matematiske programmer). Du må ikke bruge oversættelsesprogrammer, fx Google Translate eller færdes på åbne Internet-sider.

De platforme/værktøjer, der er anvendt i undervisningen skal også kunne tilgås i prøvesituationer, fx brug af Google Docs.

Det er dit eget ansvar at medbringe de hjælpemidler, som du ønsker at anvende under prøven, samt at opsætte computeren til printskyen.

Aflevering af prøvebesvarelse

Du er selv ansvarlig for løbende at gemme dine dokumenter under prøven.

Prøvebesvarelsen skal foreligge udskrevet på papir (mat D, excel-opgaver, afleveres elektronisk).

Alle udskriftssider skal kunne identificeres med dit navn, kursistnummer, holdid og være nummererede. Besvarelsen lægges i det udleverede omslag med din underskrift.
Kladdepapir må ikke vedlægges.

Aflevering før tid

Hvis du afleverer din besvarelse før tid skal samtlige materialer (bøger, papirer, skrivematerialer og pc) forblive i lokalet ind til prøven er afsluttet.

Tekniske udfordringer

Opstår der under prøven problemer med din computer, kan HF & VUC FYN i begrænset omfang yde bistand og tilbyde lån af erstatnings-computer.
En egentlig problemløsning kan ikke påregnes. Det samme gælder ved brug af egen printer.

Mundtlig eksamen

De mundtlige prøver afvikles i dec/jan og maj/juni.

Dato, tidspunkt og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på din lokale VUC-afdeling (se afdelingens intranet).

Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold.

Eksamensplanen kan også ses i LUDUS Web under menupunktet Eksamen.

Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer eller vejleder.

En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har lov til at stille enkelte spørgsmål til dig. Censor afgør, hvornår eksaminationen er færdig.

Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

Hjælpemidler til mundtlig eksamen

Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler, som du har benyttet i undervisningen.

Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget.

Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet.

Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe og hvad din lærer sørger for.

Kommunikation under prøven

Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.
Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og placeres uden for rækkevidde.
Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
HF & VUC FYN kontrollerer brugen af internet!

Høretelefoner/lyd

Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen.