Spring til hovedindhold
Book

Hf-eksamen

Om prøver og eksamen

Hvis du er elev eller kursist på HF & VUC FYN, kan du orientere dig i LudusWeb om prøver og eksamen. Du kan også finde oplysninger på kursistintranettet og dine holdsider på vucfyn.net. Helt generelle forhold om vilkårene for at gå til prøve kan du læse nedenfor.

Hvis du er i tvivl om noget vedr. eksamen, så kontakt eksamensadministrationen på din skole, så du får det afklaret i god tid før eksamen.

 

Generelle regler

Tilmelding og framelding - hf-enkeltfag

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i. Ønsker du at framelde eksamen, skal du aftale det med en studievejleder og derefter henvende dig til administrationen senest 7 hverdage før eksamen. Framelding vil kunne få konsekvenser for din studieaktivitet og dermed din SU.

Tilmelding og framelding - 2-årig hf

På den 2- og 3-årige hf og stx er du automatisk tilmeldt eksamensfagene. Du kan ikke framelde dig et enkelt eksamensfag.

Eksamensvilkår

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Særlige vilkår - dispensation

Ansøgning om særlige vilkår til eksamen (dispensation) skal udfyldes elektronisk. Fristen annonceres på opslagstavlen på vucfyn.net, hvor du også finder link til formularen. Ansøgningen skal begrundes, og der skal foreligge dokumentation for psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Der kan søges om særlige prøvevilkår, der skønnes nødvendige for at sidestille eksaminanden med de andre i prøvesituationen.
Har du dispensation til brug af særlige hjælpemidler, fx på grund af ordblindhed, kan de pågældende hjælpemidler bruges, også selv om de normalt ikke er tilladte.

Eksamensdatoer og -lokaler

Du kan se i LUDUS Web, hvornår du skal til eksamen, og hvor det foregår. Hold øje med det løbende, for der kan godt ske ændringer.

Eksamenssammenfald

Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og det ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du meddele det til eksamenskontoret straks efter offentliggørelsen.

Billedlegitimation

Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis.

Sygdom

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette kontoret og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).

Sygeeksamen

For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeerklæring, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeerklæringens datoer, med lægeerklæringens udskrivningsdato som første mulige dag. Lægeerklæringen skal afleveres til kontoret, ikke til underviseren, senest 5 dage efter du skulle have været op til den aktuelle eksamen.

NB – der er særlige vilkår for GS- og SOF-kursister, idet skriftlig sygeeksamen efter eksamen i august og december først kan finde sted i næstkommende eksamenstermin 4 – 6 måneder senere. Kontakt GS-koordinatoren for yderligere oplysning..

Udeblivelse fra eksamen - hf-enkeltfag

Hvis du udebliver fra en eksamen uden at give besked (fx hvis du kommer for sent), kan du først komme op efter en ny tilmelding (som selvstuderende) og efter en ny deltagerbetaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.
Du skal være opmærksom på, at det er skolens vurdering, om du får lov til at gå op gentagne gange.

Udeblivelse fra eksamen - 2- og 3-årig hf og stx

Udebliver du fra en eksamen uden at give besked (fx hvis du kommer for sent), kan du ikke færdiggøre din 2- eller 3-årige hf- eller stx-eksamen i den aktuelle eksamenstermin.

Påbegyndt prøve

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Hvad der end sker herefter, skal der gives en karakter, medmindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve.

Snyd

Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret, eller du får tildelt karakteren “–3”.

Bemærk at HF & VUC FYN monitorerer brugen af internet under eksamen! Det gør vi ved at bruge programmet ExamCookie, der holder øje med, hvad du bruger din computer til undervejs i eksamen. Programmet skal installeres på din computer i god tid inden eksamen begynder.

Læs typiske spørgsmål og svar om brugen af ExamCookie på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eksamensklager

Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (eksamensgrundlaget, eksamensforløbet og bedømmelsen), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og begrundet.

Se klagevejledningen her

Karakterer

Karakterer for alle prøver kan ses i LUDUS Web.

Fuldt hf-eksamensbevis

Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, hvis du skal afslutte en fuld hf-enkeltfagseksamen. Fristen fastsættes på dit undervisningssted. Hvis du har karakterer fra andre skoler end HF & VUC FYN, skal du medbringe dokumentation. Hvis du har valgfag, der ikke indgår i eksamensbeviset, kan du se dem på min kompetencemappe.dk.

Eksamensbeviser - hf-enkeltfag

Efter endt eksamensperiode kan du hente dit prøvebevis på min kompetencemappe.dk.

Eksamensbeviser - 2-årig hf og fuldt bevis hfe

Kopi af eksamensbeviset udleveres ved dimissionen. Tid og dato for dimissionen fastsættes af dit undervisningssted. Er du forhindret i at møde til dimissionen, kan eksamensbeviset hentes på kontoret efter dimissionen eller på min komprtencemappe.dk.

Tekniske udfordringer

Opstår der under en skriftlig prøve strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af it-udstyret, så har vi en række nødprocedurer, som vi kan sætte i værk. Dit ansvar er at møde op med en fungerende computer, som du ved, hvordan man bruger. Sørg for, at computeren og programmer er opdateret før prøven, så den ikke pludselig går i gang med det, når du skal bruge den.

Det kan ikke garanteres, at vi har it-support i huset, men når vi ikke har det, så har vi adgang til Servicedesk pr. telefon. Vi har et begrænset antal computere, der kan lånes ud i tilfælde af nedbrud.

Det anbefales, at elektroniske dokumenter medbringes på et eksternt medie (usb-pind eller ekstern harddisk) for det tilfælde, at computeren bryder sammen under prøven. Ligeledes anbefales det, at man regelmæssigt gemmer sin besvarelse på det eksterne medie. VUC stiller ikke lagringsmedier til rådighed.

Afvikling af prøver under særlige omstændigheder

Alle prøver afvikles som planlagt uanset vejret (fx storm og snevejr). Hvis al udkørsel frarådes af myndighederne og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan eksaminanderne aflægge prøve i den efterfølgende prøvetermin som sygeeksamen, dvs. uden ny deltagerbetaling på hf-enkeltfag.

Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00 på eksamensdagen. Hvis en eksamen aflyses, modtager du en sms-besked fra administrationen. En ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt.

Brandalarm

Hvis brandalarmen går i gang, så følges de retningslinjer, som normalt gælder for den slags situationer i huset, og alle forlader bygningen og mødes på samlingsstedet.

Mundtlig eksamen

Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales med læreren på de enkelte hold eller via administrationen. Derefter vil tidspunktet kunne ses i Ludus Web. Der kan ske ændringer løbende, så hold øje og log jævnligt på Ludus Web.

En mundtlig prøve er en faglig samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor afgør, hvornår eksaminationen er færdig.

Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

Forberedelse, der finder sted på skolen

Under forberedelse til mundtlige prøver gennemfører skolen tilsyn, der fx kan bestå af gangvagt og/eller et aktivt tilsyn i forberedelseslokalerne. Det vil til nogle eksamener være nødvendigt at flere elever/kursister sidder til fælles forberedelse.

Skriftlig eksamen

Computer og printer til skriftlig eksamen

I nogle fag er det kun tilladt at bruge computer under 2. delprøve.

Man kan som udgangspunkt ikke bruge skolens printere under prøverne (ikke netprøver). Du kan medbringe din egen printer til udskrivning.

Aflevering af prøvebesvarelser

Papir: Besvarelsen afleveres, og du skriver under på, at du ikke har snydt.

Digital: Ved netprøver uploader/afleverer man besvarelsen i Netprøver.dk.

Hvis du forlader prøvelokalet uden ledsagelse af en vagt og uden at have afleveret, er der ikke noget at gøre. Den gemte besvarelse på din computer kan ikke benyttes som dokumentation for, hvad du ville have afleveret til bedømmelse.

Aflevering før tid

  • Du må ikke tage computeren med ud af lokalet, så længe prøven er i gang. Det samme gælder opgaveformulering, prøvebesvarelser og kladder. Hvis du går før tiden, skal du altså vende tilbage ved prøvetidens slutning for at hente disse materialer.
  • Du må gerne tage mobiltelefonen med, når du har afleveret, og også taske og overtøj, som har været opbevaret uden for rækkevidde under prøven.