Spring til hovedindhold
Book

Studie- og ordensregler

HF & VUC FYNs værdier

Fællesskab og trivsel i ungdoms- og voksenkulturen på HF & VUC FYN er afgørende for arbejdet med opfyldelsen af de faglige mål. Alle indgår i et uddannelsesmiljø præget af stor mangfoldighed og de bærende værdier er:

 • fællesskab og trivsel
 • engagement og ansvarlighed
 • tolerance og respekt
 • bæredygtig adfærd

Dette gælder både på det personlige og sociale plan og i undervisningen. Vi skal respektere hinanden og arbejde sammen på tværs af forskelligheder som fx køn, etnicitet, alder og religion, og vi skal alle tage et ansvar for at sikre trivsel og tryghed på skolen. Vi skal alle bruge vores ressourcer med omtanke. 

Studie- og ordensregler

Formålet med skolens studie- og ordensregler er at beskrive et fælles sæt af regler, der hjælper os med i fællesskab at sikre den faglige læring, samværet og den demokratiske kultur på skolen. Studie- og ordensreglerne omfatter alle kursister på HF & VUC FYN.

Studieregler – om deltagelse i undervisningen

 

 1. Mødepligt og fravær
  Du har pligt til at møde til den skemalagte undervisning til tiden. Du er her selv ansvarlig for at være opdateret på skemaændringer, som du kan se i LudusWeb.
  Undervisningen kan lægges uden for den skemalagte undervisningstid, og det forventes, at du deltager, med mindre andet aftales med din underviser. Læs mere om reglerne for fraværsregistrering.
 2. Studieaktivitet
  Du har pligt til at være studieaktiv. Det betyder, at du udover at møde til tiden forventes at møde velforberedt, deltage aktivt i undervisningen, herunder terminsprøver og andre prøver, og aflevere egne skriftlige opgaver til den aftalte tid. Dine lærere vil løbende evaluere din studieaktivitet og faglige progression i samarbejde med studievejledning og ledelse for i dialog med dig at give dig et meningsfyldt uddannelsesforløb.
  Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, så I sammen kan lægge en plan for, hvordan du kommer i gang igen. I tilfælde af længerevarende fravær kan du blive afkrævet en lægeerklæring, som du selv skal betale.
 3. Informationsforpligtelse
  Det forventes, at du anvender skolens intranet, herunder kursistintranettet, og at du er forberedt på, at du kan modtage post fra skolen i din e-boks.
 4. Snyd
  Du skal aflevere skriftlige opgaver til tiden uden snyd eller plagiat.

Ordensregler - almindelige regler for orden og samvær

 

 1. Omgangstonen, støj og larm
  Skolen lægger vægt på en fri og uhindret kommunikation mellem alle. Vi optræder åbent, imødekommende og med respekt for andre og anvender en god tone i skrift og tale – både på og uden for skolen og i det virtuelle rum (fx på sociale medier). Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at vi kan se hinandens ansigt.
 2. Brug af pc/MAC, tablet og mobil mv.
  Du skal følge din undervisers anvisninger, herunder brug af fx pc og mobil i undervisningen. Du må ikke lave lyd- eller billedoptagelser af kursister og ansatte uden deres samtykke. Du må heller ikke dele lyd- eller billedoptagelser.
 3. Trusler, vold, mobning og krænkende adfærd
  Skolen forventer, at du er engageret, tolerant, respektfuld og ansvarlig over for det fællesskab, som du er en del af. Skolen tager klart afstand fra enhver form for nedværdigende eller seksuel krænkende adfærd kursisterne imellem eller mellem kursister og ansatte. 
  Vi reagerer i overensstemmelse med skolens antimobbepolitik, hvis du udsættes for eller udsætter andre for trusler, vold, mobning og krænkende adfærd. Reglen gælder for din adfærd i både skole- og fritid (også på de sociale medier), hvis et evt. regelbrud kan relateres til og påvirke skolefællesskabet.
 4. Røgfri skole 
  HF & VUC FYN har røgfri skoletid og skole. Det betyder, at du ikke må bruge nogen form for tobak, fx skrå, cigaretter, e-cigaretter eller snus i skoletiden. Rygning har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, derfor gælder denne regel også uden for skolens område i skoletiden. Skolen og skolens område er altid røgfrit.
 5. Rusmidler
  Det er ikke tilladt at anvende rusmidler i nogen form på skolen eller at møde påvirket til undervisningen jf. vores rusmiddelpolitik.
 6. Oprydning
  Skolens bygninger og inventar er vi fælles om at passe godt på. Det betyder bl.a. at du rydder op efter dig på skolens areal.
 7. Bygninger og inventar (herunder it-udstyr)
  Du må kun anvende skolens lokaler til studierelevante aktiviteter, herunder undervisning, gruppearbejde, lektiecafe, samtaler med en lærer eller en vejleder, forberedelser til eksamen mv.
 8. Ressourcer
  Spar på vand, el og varme. Sluk lyset hvor du kan og luk vinduer og døre, når du går.
 9. Bøger og andet undervisningsmateriale
  Du er personligt ansvarlig for lånte materialer og vil blive afkrævet erstatning, hvis de bliver væk, eller du ødelægger dem.
 10. Eksamen
  Regler ved skriftlige og mundtlige prøver kan du se på intranettet.

Sanktioner

Konsekvenser ved overtrædelse af studie- og ordensregler kan i sidste ende medføre, at du udmeldes.
Skolen vil normalt iværksætte sanktioner gennem samtale. Næste skridt er en skriftlig advarsel ved gentagelse, midlertidig hjemsendelse, evt. udmeldelse med eller uden varsel.

Som et led i en evt. sanktion kan du få forbud mod at medbringe eller få tilbageholdt fx din mobiltelefon.

Overtrædelse af studie- og ordensregler kan i særligt grove tilfælde medføre bortvisning.

HF & VUC FYNs studie- og ordensregler bygger på Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og avu-bekendtgørelsens §30

 

HF & VUC FYN , 9. november 2022