Spring til hovedindhold
Book

Samarbejde

Her kan du se en oversigt over nogle af de projekter vi er og har været en del af.

STEM HF videre

Målet for projektet er, at flere unge på hf-uddannelser på Fyn bliver mere nysgerrige på og får indsigt i mulighederne, som uddannelser inden for STEM kompetencerne repræsenterer og derfor søger en videregående uddannelse inden for det område. Projektet vil via workshops, hvor det faglige indhold fokuserer på grøn omstilling og teknologisk udvikling styrke den enkelte hf-kursists viden om STEM kompetencernes anvendelse i praksis. Dette gøres via facilitering foretaget af studerende fra STEM-rettede uddannelser på UCL, som understøttes af hf-undervisere i de naturfaglige fag samt vejledere. Hf-kursisterne opnår på denne måde et bedre billede af både studieindhold, -retninger og en bred pallette af jobmuligheder. Efter endt projektforløb er målet, at hf-kursisterne er afklarede i forhold til STEM-områdets videregående uddannelsesmuligheder samt at en større andel vælger en STEM uddannelse.

Projektets indsats

Projektets elevrettede aktiviteter fokuserer på, at flere unge på hf-uddannelserne gennem workshops, hvor det faglige indhold fokuserer på grøn omstilling og teknologisk udvikling styrker den enkelte hf-kursists viden om STEM kompetencernes anvendelse i praksis. Dermed bliver kursisterne mere nysgerrige og får indsigt i mulighederne, som uddannelser inden for STEM kompetencerne repræsenterer, og derfor efterfølgende søger en videregående uddannelse inden for STEM-området.
Projektet vil styrke den enkelte hf-kursist viden om, hvordan STEM kompetencerne kan anvendes i praksis ved at udvikle i alt fire workshops af hver 5-dages varighed, hvor det faglige indhold fokuserer på grøn omstilling og teknologisk udvikling. Hf-eleverne skal på både 1. år og 2. år vælge hvilken workshop, de vil deltage i. Workshopperne faciliteres af studerende fra STEM-rettede uddannelser på UCL, som understøttes af hf-undervisere i de naturfaglige fag samt vejledere. Hf-kursisterne opnår på denne måde et bedre billede af både studieindhold, -retninger og en bred pallette af jobmuligheder inden for STEM og bæredygtighed.
Parter

 • HF & VUC FYN
 • Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL)


LabSTEM -
Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring

Lab-STEM-projektet vil skabe et ’living lab’ for integreret STEM- (science, technology, engineering, mathematics) undervisning og læring. Målet er at udvikle en STEM-didaktik med tilhørende læringsforløb, som bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer. LabSTEM vil involvere 38 partnere på tværs af hele forsknings- og undervisningssektoren i regionen, der tilknyttes syv LabSTEM-laboratorier i geografisk afgrænsede områder i regionen. I laboratorierne mødes pædagoger, lærere, studerende og forskere og udvikler integrerede STEM-forløb, som afprøves og stilles til rådighed for praksis. LabSTEM skal vække den almene interesse for naturvidenskab, så flere unge fremover vil vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Projektets indsats

Projekt LabSTEM fokuserer på både at styrke bidraget fra science, teknologi og matematik til en demokratisk og handlingsorienteret almendannelse og vække interessen for science, teknologi og matematik blandt flere danske unge, sådan at flere fremover vælger en STEM-uddannelse til gavn for hele Danmarks fremtid. Projektet søger tillige støtte fra Novo Nordisk Fonden.
LabSTEM skal gennem inspirerende undervisningsforløb give eleverne de autentiske oplevelser med STEM, der tydeliggør STEMs betydning i forbindelse med forskning, erhverv og løsning af tidens store udfordringer. Gennem ’LabSTEMs’ netværk skal der etableres forbindelser til forskningsinstitutioner, virksomheder samt foreninger og organisationer med henblik på at etablere samarbejder og inddrage cases, der kan bidrage til en positiv fortælling om, at STEM viden og kompetencer får større og større betydning for hver enkelt borger og samfundet hver eneste dag.

Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde

Projektets mål er at bibringe ordblinde unge på ungdomsuddannelserne forudsætningerne for at bestå overgangskrav og efterfølgende påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning. Der er udvalgt 4 indsatsområder:

 1. Styrke visitationsforløbet
 2. Styrke relationsarbejdet mellem de ordblinde, de ordblinde og deres ordblindeundervisere, og styrke og videreudvikle undervisningen i anvendelse af hjælpemidler
 3. Styrke det organisatoriske samarbejde institutionerne imellem
 4. Inddragelse af forældrene

Aktiviteter/leverancer

 • Udvikle og implementere 8 koncepter for et styrket visitationsforløb – et pr. skole.
 • Udvikle og implementere 10 koncepter for it-instruktionsforløb, der skal styrke og forbedre de ordblindes anvendelse af deres it-hjælpemidler.
 • Styrke relationsarbejdet mellem de ordblinde og styrke undervisningen af de ordblinde via i alt 80 udviklede workshops.
 • Udvikle en model og en procedure for, hvordan der kommunikeres med de ordblinde unge – en pr. skole.
 • Udvikle og implementer 10 handleplaner for unge ordblinde på egen institution - en pr. skole.
 • Udvikle og implementere 10 handleplaner for overgangen på tværs af skolerne.
 • Udvikle og implementere 10 koncepter for, hvordan den enkelte skole kommuniker både skriftligt og mundligt med de unge ordblindes forældre, med henblik på at hjælpe forældrene med at understøtte deres barns udbytte af ordblindeundervisningen.

Parter

Tietgen Business, FGU Fyn (Odense, Assens, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg), HF & VUC FYN, Syddansk Erhvervsskole, Kold College, Dalum Landbrugsskole, Kommunale 10. klasser, Odense Kommune (2 afd.) Ordblindeefterskolen Nislevgård, Ordblindeefterskolen Rågelund, Ordblindeforeningen repræsenteret ved lokalafdelingen på Fyn og Ungdommens Uddannelsesvejledning (Odense, Assens, Nordfyn og Nyborg).

 

Projekt Tværfaglig indsats målrettet ordblinde unge

Fra 2020-2022 deltager vi sammen med en række andre fynske uddannelsesinstitutioner i Projekt Tværfaglig indsats målrettet ordblinde unge. Formålet er at give ordblinde unge bedre forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.

Projektet støttes af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

 

CirThink – et KA2 projekt medfinasieret af Erasmus+

Projektet CirThink's mål er at indlejre cirkulær økonomisk (CE) tænkning i samarbejde med universiteterne og industrien. Projektdesignet er bygget op omkring undersøgelser af universiteternes rolle understøtter bæredygtig udvikling gennem udbyttet af formel uddannelse. De samme undersøgelser har belyst at forandringer på foranstaltning af studerende fra den formelle undervisningen, implementering af bæredygtighed på Campus og branding af et ‘grønt’ universitet eller campus er en af nøglerne til at indlejre bæredygtighedsbegrebet i uddannelse. Imidlertid har nogle få studier fokuseret på den "skjulte læseplan" og den rolle som universiteter, som en del af den lokale økonomi kan påtage sig i implementeringen af den bæredygtighedspraksis, de underviser i. Den skjulte læseplan defineres som forskellen mellem den faktiske læring og den læseplanbaserede læring i den personlige studerendes oplevelse inden for en uddannelsesfacilitet. I dette projekt er det tiltænkt at vise, hvordan universiteter kan spille en nøglerolle i at hjælpe med at fremme cirkulær økonomi ved at engagere deres studerende og være en central samarbejdspartner med både offentlige og private organisationer. Derudover vil projektet undersøge, hvordan udvikling af menneskelige ressourcer uden for læseplanen vil være vigtig for tilgangen til cirkulær økonomi i industrien på tværs af partnerlande.

Projektets hjemmeside

Kontakt: Peter Vestergaard og Rikke Johannesen

KA3 - Siate - Social Inclusion of Adults Through Entrepreneurship
- Social inklusion af voksne gennem entreprenørskab

Projektet er et Erasmus+ KA3, som på et politisk niveau skal udvikle almen voksenuddannelse (avu). I projektet undersøger vi, hvordan undervisning af voksne i entreprenørskab kan virke socialt inkluderende.

Styrkede arbejdsmarkedskompetencer gennem uddannelse i entreprenørskab
Det har vist sig, at uddannelse i entreprenørskab styrker den enkeltes kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Ved at udvikle avu ved hjælp af entreprenørskab, er håbet således, at vi:

 • i endnu højere grad kan gøre vores uddannelser arbejdsmarkedsrelevante
 • kan understøtte social inklusion af eks. migranter og lavere uddannede.

Aktiviteter

Konferencer om entreprenørskab i voksen grunduddannelse
I projektet arrangeres en konference, der samler centrale personer med særlig viden om entreprenørskab fra private og offentlige institutioner og virksomheder. Formålet med konferencen er at give indsigt i, hvordan entreprenørskab kan virke i forhold til voksen grunduddannelse. Derudover skal viden og erfaringer fra konferencen udmønte sig i politiske anbefalinger til udvikling af avu-uddannelserne.

Etablering af europæisk netværk
Konferencerne afholdes i alle deltagerlande og vil afsluttes med etableringen af ENTNET, et europæisk netværk af voksenuddannelser med fokus på entreprenørskabsuddannelse til voksne. ENTNET såvel som udfoldelsen af de politiske papirer vil danne baggrund for en udvikling af avu-uddannelserne.

Projektperiode: 15-12-2020 - 15-12-2023

Parter

HF & VUC FYN
VUC Storstrøm
Fønix (Sandefjord, Norge)
Pädagogische Hochschule Freiburg, Tyskland
Achivio della Memoria, Universitetet i Rom, Italien
ULS, Cork, Irland

Kontakt: Peter Vestergaard

 

Bæredygtigt byggeri – medfinansieret af Region Syddanmark

Målet med projektet er, at flere unge gennem arbejdet med bæredygtighed skal opnå øget interesse for STEM og bæredygtig udvikling, opnå kompetencer til grøn omstilling og teknologisk udvikling samt lære at anvende STEM metoder til praktisk problemløsning, med særlig fokus på bæredygtighedsudfordringer.

Dette skal opnås gennem udvikling af undervisningsmateriale målrettet STEM-fagene på STX og HF/VUC. Temaet er bæredygtigt byggeri, og hvor byggeriet af det ny OUH kan levere nogle af de cases, materialet skal bygges op omkring. Hertil kommer et fokus på automatisering/digitalisering, også i byggeprocessen. Undervisningsmaterialet skal udarbejdes, så det kan anvendes i en fler- eller tværfaglig kontekst, men også så det kan tilgås enkeltfagligt.

Projektets indsats

Projektet udspringer af en udviklingsgruppe, som er nedsat som en del af samarbejdsaftalen mellem Nyt OUH og Byg til Vækst. Udviklingsgruppen nåede frem til en projektidé om undervisningsforløb i bæredygtigt byggeri med cases fra Nyt OUH. Gymnasierne på Fyn har efterfølgende udviklet ideen til et færdigt projekt.
I projektet skal der udvikles materiale til 8-10 undervisningsforløb, der alle bygger på konkrete cases, hvor der arbejdes med problemstillinger og data omhandlende bæredygtigt byggeri. Byggeriet af Nyt OUH vil kunne indgå i en række af disse cases med forskellige temaer, eksempelvis udnyttelse af råstoffer og jordens ressourcer, energiforbrug og CO2 udledning, vedvarende energikilder i energisystemet, anvendelse af data og teknologier til at reducere energiforbruget, bygningers ressourcetræk, CO2-aftryk samt spildevandsrensning og indeklima.
Projektet tager udgangspunkt i, at undervisningsmaterialet skal udvikles, så det kan benyttes uden fysisk at være på Nyt OUH. Der skal blandt andet optages små filmsekvenser med eksperter, der fortæller om udfordringer og løsninger samt små karrierelærings-klip, hvor de forskellige fagpersoner præsenterer sig selv og deres baggrund.
Som en del af projektet vil det også være muligt i et vist omfang at tage på virksomhedsbesøg og se byggepladsen med egne øjne. Projektet forventer, at der i løbet af projektperioden vil være ca. 30 virksomhedsbesøg på Nyt OUH.

Forventede resultater

 • 75 % af deltagerne (svarende til 1388 elever) oplever brugbarheden af STEM-kompetencer til problemløsning.
 • 60 % af deltagerne (svarende til 1110 elever) tilkendegiver, at deres interesse for STEM kompetencer og STEM fag er blevet øget.
 • 20 % af deltagerne (svarende til 370 elever) forventes at vælge naturvidenskabelige eller tekniske videregående uddannelser (inkluderer ikke sundhedsvidenskab).
 • 50 % af deltagerne (svarende til 925 elever) finder at STEM-fagene giver spændende karrieremuligheder (inklusiv sundhedsvidenskab).
 • 20 % af deltagerne (svarende til 370 elever) vælger naturvidenskabelige valgfag. Det kan være nye naturvidenskabelige fag eller en opgradering af fag, de har i forvejen, til et højere niveau.
 • 50 % af deltagerne (svarende til 925 elever) har tiltro til egne STEM-evner.
 • 20% af deltagerne (svarende til 370 elever) forventes at få øget interesse for temaet ”Bæredygtigt Byggeri”.

Parter

 • HF & VUC FYN
 • Faaborg Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium
 • Midtfyns Gymnasium
 • Mulernes Legatskole
 • Nordfyns Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium
 • Odense Katedralskole
 • Sct Knuds Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Tornbjerg Gymnasium
 • Vestfyns Gymnasium
 • Nyt OUH, Region Syddanmark
 • UCL
 • SDU

Facebook Community Action Grant 2021

HF & VUC FYN har ansøgt og fået 196.000 kr. til et nyt hybrid-klasselokale til fjernundervisning af voksne. 

Puljen fra Facebook, som vi har fået del i, går under navnet 2021 Community Action Grants og har bl.a. til formål at styrke lokal uddannelse inden for videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik.

 

Afsluttede projekter:

DIDO - Dropping in the Dropouts 

Kontakt: Turi Fløjstrup Lindberg

eSport

Kontakt: Michael Fjeldsted

Innovativt kompetenceløft 

Kontakt: Michael Fjeldsted

VEU kompetenceboost

Kontakt: Michael Fjeldsted