Spring til hovedindhold
Book

FVU-prøver

Om prøver og eksamen

Hvis du er kursist på HF & VUC FYN, kan du med Uni Login orientere dig i LudusWeb om prøver og eksamen. Endvidere kan du finde oplysninger på dine egne holdsider på vucfyn.net og på kursistintranettet. Helt generelle forhold om vilkårene for at gå til prøve kan du læse nedenfor.

 

Tilmelding

Som afslutning på et FVU-kursus har du mulighed for at afslutte med en prøve. Din underviser kan oplyse dig om tidspunktet for prøven. Sammen med din underviser finder du ud af, om du er klar til at gå til prøve samt på hvilket trin.

Man kan gå til FVU-prøve, som privatist, dvs. uden at have deltaget i undervisningen. Kontakt din lokale afdeling for mere information om tid og sted for prøven.

Fristen for tilmelding er senest 14 dage før prøven.

Vilkår for prøven

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne, tid og sted for din prøve samt hvilke hjælpemidler du må anvende. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/administrationen.

Dispensationer (særlige prøvevilkår)

Hvis du kan dokumentere særlige behov, fx ordblindhed, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om forlænget tid eller brug af hjælpemidler som fx CD-ord/AppWriter. Det kræver en ansøgning, som du udfylder sammen med din underviser – herunder aftales dokumentation, der skal vedlægges. 

Så tidligt som muligt skal du selv gøre HF & VUC FYN opmærksom på dine særlige behov og senest 14 dage før prøven.

Anvendelse af hjælpemidler

FVU-dansk trin 1-4, 1. delprøve: Ingen hjælpemidler er tilladt. Stave- og grammatikkontrol må ikke anvendes og skal være slået fra.
FVU-dansk trin 1-4, 2. delprøve: Ordbøger - papir eller elektroniske ordbøger, der har været anvendt i undervisningen, samt stave- og grammatikkontrol må bruges.

Computer kan anvendes som et skriveredskab. 
Generelt brug af internettet er ikke tilladt.

FVU-matematik trin 1 og 2: Alle hjælpemidler er tilladt. Herunder adgang til internettet til egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Billedlegitimation

Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende.

Sygdom/fravær

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks kontakte administrationen.

Hvis det er dokumenteret sygdom eller anden uforudsigelig grund, har du ret til at gå til en ny prøve snarest muligt.

Udeblivelse eller for sent til prøven

Det er vigtigt, at du kommer til den indkaldte tid. En prøve er startet, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Udebliver du, eller kommer du for sent, har du ikke krav på at aflægge prøven.

Hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke.

Kommunikation under prøven

Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøven.
Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og placeres uden for rækkevidde, eller mobiltelefonerne indsamles af tilsynene. Mobiltelefoner kan derfor ikke anvendes som lommeregner.
Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
HF & VUC FYN kontrollerer brug af internet!

Snyd

Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp, som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

Hvis der efter prøven opstår mistanke om, at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve blive annulleret.
HF & VUC FYN kontrollerer brug af internet!

Beviser

FVU prøven bedømmes med BESTÅET eller IKKE BESTÅET. Du modtager et bevis, hvis du ønsker det.

Klager

Hvis du ønsker, at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive en begrundet klage skriftligt senest 2 uger efter, at du har modtaget resultatet. Klagen skal være individuel. Vejledning findes her